En verden af masker og filtrer fra Willson / Honeywell
- filtre og masker til ethvert behov.


www.sikkerhedsgrej.dk

En verden af masker og filtrer fra Willson

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

En verden af masker og filtrer fra Willson - filtre og masker til ethvert behov.
 
Willson - filtre og masker til ethvert behov

Åndedrætsværn fra 3M, Willson, Ox-On og Sundström beror på de bedste materialer og med den ene-stående forskning der ligger bag hvert enkelt mærke er velværet i brug og sikkerheden er i top. CAS-nummeret, der er den unikke kode for et givent filter kan hjælpe Dem og os på vej, når De har et behov. Medgiv os det De bruger i dag, eller fortæl os hvad De har af behov til hvilket job, så vil vi sikre de rigtige løsninger. I de vedhæftede vejledninger kan der være hint og anvisninger der i en søgen på en bestemt løsning, kan være til hjælp. Brug dem eller kontakt os for en nærmere orientering.

Arbejdstilsynets regler om filtrerende åndedrætsværn

Halv- og helmasker kan kombineres med de tilgængelige filtre. Partikelfiltre som P1, P2 eller P3 kan sædvanligvis leveres fra lager, eller hjemtages efter opgave. Konktakt os for at finde den rette løsning.
 
Dess.: 01808P201

Willson støvmaske.
Ffp2 med ventil.


Pakning med
i box á 10 stk. 10 box pr. coli.


 
Willson støvmaske Ffp2 med ventil (10 Stk.).

Før det besluttes at anvende åndedrætsværn, skal det overvejes, om en given luftforurening af farlige stoffer kan undgås, f.eks. ved brug af mindre farlige stoffer, eller om luftventilation kan bringe forurenings-graden til under grænseværdien. Brug af åndedrætsværn skal altid være den sidste løsning. Ånde-drætsværn skal anvendes, når indåndingsluften er forurenet eller mistænkes for at være forurenet med partikler, gasser, dampe eller røg i koncentrationer over grænseværdien. Åndedrætsværn skal endvidere anvendes, hvis luftens indhold af ilt er under 17 volumenprocent. Brugere af åndedrætsværn skal, før ar-bejdet påbegyndes, have grundig teoretisk og praktisk instruktion i anvendelse og vedligeholdelse. Be-skyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer inden i masken i forhold til koncentrationen i omgivelserne.

Hvis der f.eks. i omgivelserne er en forurening på 400 mg./m3, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er 200, vil der i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m3. Beskyttelsesfaktoren er målt under ideelle forhold ved la-boratorietest og kaldes den nominelle beskyttelsesfaktor. Den reelle beskyttelsesfaktor vil over tid være betydeligt lavere på grund af slitage, mangelfuld tilpasning, o.s.v. Det er derfor vigtigt, at der ved valg af åndedrætsværn tages højde for dette.

Åndedrætsværnet skal bruges fra arbejdets start og i hele den periode, hvor man opholder sig i det forurenede område. Selv et kortvarigt ophold uden brug af åndedrætsværnet vil i betydelig grad nedsætte den forventede beskyttelse. For hver godkendelsesklasse af åndedrætsværn er opgivet en forventet beskyttelsesfaktor ved 100 % brugstid. Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange renere luften er inde i masken. Hvis den reelle brugstid af åndedrætsværnet falder, vil den reelle beskyttelsesfaktor falde dramatisk.

Se skemaet nedenfor.
Ved en brugstid på 80 % er det stort set underordnet, hvilken type åndedrætsværn man benytter. Beskyttelsesfaktoren vil næsten være ens.

Dess.: 0180850226

Willson f
oldbar maske med ventil.
Ffp2 Flat 4211 Ventil.

Certificeret i henhold til EN149 2001. Til brug mod både faste og flydende aerosoler. Masken er velegnet til beskyttelse mod forurenede stoffer med en lav til middel toksicitet. Masken giver samme beskyttelse som Wilson 5211, men kan foldes og opbevares i en lomme.
Pakning med i box á 10 stk. 10 box pr. coli.
Dess.: 0180850226 Willson foldbar maske med ventil

Referencenummer:
1005614

Produkttype: Åndedrætsværn.

Type: Engangs.
Linje: Støbte masker.
Brand: Honeywell, Willson.
Maksimalt anvendelsesniveau: Kan bruges i områder med faste og eller flydende aerosoler i koncentrati-oner op til 4 x grænseværdier (WEL: Workplace Exposure Limit): FFP1 (lav toksicitet). " NR" (Ikke gen-anvendelige) markeret, kan bruges en enkelt gang (i henhold til EN 149:2001 + A1: 2009). Visse restrik-tioner eller begrænsninger kan gælde i tilfælde af bestemte forurenende stoffer. Der henvises til gælden-de sikkerhedsstandarder.

Begrænsning:
Disse engangsmasker bør ikke bruges i følgende situationer: Iltkoncentrationen er mindre end 17% (iltfattigt atmosfære). Forurenende stoffer eller deres koncentration er ukendt, eller er umiddelbart farlige for liv eller helbred. Forurenende koncentrationer overskrider niveauerne fastsat ved gældende sundheds-og sikkerhedsmæssige standarder eller 4 grænseværdier (WEL). I giftige eller radioaktive forureninger. - I gasser eller dampe eller i forbindelse med brandslukning. Vi anbefaler brugere at sikre, at det beskyttelsesniveau maske giver, er tilstrækkeligt til typen og koncentrationen af forurenende (r) i arbejdsområder. Kun til brug af uddannet og kvalificeret personale. Tæthed er sandsynligvis ikke opnåe-lig, hvis maskens bruger har skæg eller stubbe. Denne respirator leverer ikke ilt.


3 timers reglen.
Anvendelse af åndedrætsværn er belastende for kroppen. Derfor er anvendelsestiden begrænset for vis-se typer. Filtrerende åndedrætsværn, altså der hvor brugeren selv skal trække vejret igennem et filter, må kun benyttes i 3 timer pr. døgn. Hvis arbejdet forventes at strække sig over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets start anvendes åndedrætsværn med turboenhed eller luftforsynet åndedrætsværn.

Dess.: 0180850225

Willson Ffp2

Flatfold 4210 FFP2D foldbar maske.
Certificeret i henhold til EN149 2001. Til brug mod både faste og flydende aerosoler. Masken er velegnet til beskyttelse mod forurenede stoffer med en lav til middel toksicitet. Masken giver samme beskyttelse som Wilson 5210, men kan foldes og opbevares i en lomme.
Pakning med i box á 10 stk. 10 box pr. coli.
Dess.: 0180850225 Willson Ffp2 Flatfold 4210 FFP2D foldbar maske

Referencenummer: 1005611

Produkttype: Åndedrætsværn.

Type: Engangs.
Linje: Støbte masker.
Brand: Honeywell, Willson.

Maksimalt anvendelsesniveau: Kan bruges i områder med faste og eller flydende aerosoler i koncentrati-oner op til 4 x grænseværdier (WEL: Workplace Exposure Limit): FFP1 (lav toksicitet). " NR" (Ikke gen-anvendelige) markeret, kan bruges en enkelt gang (i henhold til EN 149:2001 + A1: 2009). Visse restrik-tioner eller begrænsninger kan gælde i tilfælde af bestemte forurenende stoffer. Der henvises til gælden-de sikkerhedsstandarder.

Begrænsning:
Disse engangsmasker bør ikke bruges i følgende situationer: Iltkoncentrationen er mindre end 17% (iltfattigt atmosfære). Forurenende stoffer eller deres koncentration er ukendt, eller er umiddel-bart farlige for liv eller helbred. Forurenende koncentrationer overskrider niveauerne fastsat ved gældende sundheds-og sikkerhedsmæssige standarder eller 4 grænseværdier (WEL). I giftige eller radioaktive forureninger. - I gasser eller dampe eller i forbindelse med brandslukning. Vi anbefaler brugere at sikre, at det beskyttelsesniveau maske giver, er tilstrækkeligt til typen og koncentrationen af forurenende (r) i arbejdsområder. Kun til brug af uddannet og kvalificeret personale. Tæthed er sandsynligvis ikke opnåe-lig, hvis maskens bruger har skæg eller stubbe. Denne respirator leverer ikke ilt.

Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer inden i masken i forhold til koncentrationen i omgivelserne. Hvis der f.eks. i omgivelserne er en forurening på 400 mg./m3, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er 200, vil der i indåndingsluften være en forurening på 2 mg./m3. Beskyttelsesfaktoren er målt under ideelle forhold ved laboratorietest og kaldes den nominelle beskyttelsesfaktor. Den reelle beskyttelsesfaktor vil over tid væ-re betydeligt lavere på grund af slitage, mangelfuld tilpasning, o.s.v.. Det er derfor vigtigt, at der ved valg af åndedrætsværn tages højde for dette. Åndedrætsværnet skal bruges fra arbejdets start og i hele den periode, hvor man opholder sig i det forurenede område. Selv et kortvarigt ophold uden brug af åndedrætsværnet vil i betydelig grad nedsætte den forventede beskyttelse. For hver godkendelsesklasse af åndedrætsværn er opgivet en forventet beskyttelsesfaktor ved 100 % brugstid. Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange renere luften er inde i masken. Hvis den reelle brugstid af åndedrætsværnet falder, så vil den reelle beskyttelsesfaktor falde dramatisk. Se skemaet nedenfor. Ved en brugstid på 80 % er det stort set underordnet, hvilken type åndedrætsværn man benytter. Beskyttelsesfaktoren vil næsten være ens.

Dess.: 0180850178

Willson 5321
Ffp3D V-


Willson finstøv og aerosolmaske 5321 har ventil og blød skumlæbe hele vejen rundt i kanten. Godkendt i højeste klasse for partikelfiltre P3 og tager både faste og våde partikler. Ventilen giver en række for-dele bl.a. langt lavere udåndingsmodstand og dermed større komfort. Læben sikrer en optimal pasform og den bløde læbe giver god tilslutning.
Pakning med i box á 10 stk. 10 box pr. coli.
 
Dess.: 0180850178 Willson 5321 Ffp3D V-
Referencenummer: 1005126

Produkttype: Åndedrætsværn.

Type: Engangs.
Linje: Støbte masker.
Brand: Honeywell, Willson.

Maksimalt anvendelsesniveau: Kan bruges i områder med faste og eller flydende aerosoler i koncentrati-oner op til 4 x grænseværdier (WEL: Workplace Exposure Limit): FFP1 (lav toksicitet). " NR" (Ikke gen-anvendelige) markeret, kan bruges en enkelt gang (i henhold til EN 149:2001 + A1: 2009). Visse restrik-tioner eller begrænsninger kan gælde i tilfælde af bestemte forurenende stoffer. Der henvises til gælden-de sikkerhedsstandarder .

Begrænsning:
Disse engangsmasker bør ikke bruges i følgende situationer: Iltkoncentrationen er mindre end 17% (iltfattigt atmosfære). Forurenende stoffer eller deres koncentration er ukendt, eller er umiddelbart farlige for liv eller helbred.

Forurenende koncentrationer overskrider niveauerne fastsat ved gældende sundheds-og sikkerhedsmæssige standarder eller 4 grænseværdier (WEL). I giftige eller radioaktive for-ureninger. - I gasser eller dampe eller i forbindelse med brandslukning. Vi anbefaler brugere at sikre, at det beskyttelsesniveau maske giver, er tilstrækkeligt til typen og koncentrationen af forurenende (r) i arbejdsområder. Kun til brug af uddannet og kvalificeret personale. Tæthed er sandsynligvis ikke opnåelig, hvis maskens bruger har skæg eller stubbe. Denne respirator leverer ikke ilt.

Procent af arbejdstiden i forurenet miljø, hvor åndedrætsværn benyttes. 100 % betyder at åndedræts-værnet benyttes hele tiden. Effektive beskyttelsesfaktorer.
 
 100 %  95 %  90 %  80 %  Eksempel på åndedrætsværn.
       25  11,40  7,40  4,30  
       50  14,50  8,50  4,60  Halvmaske.
     100  16,80  9,20  4,80  
   1000  19,60  9,90  4,98  Luftforsynet sandblæsningshjelm.
 10000  19,90  9,99  4,99  SCBA.

5 % = 3 minutter. Hvis åndedrætsværnet ikke benyttes i blot 3 minutter, betyder det en forringelse af den forventede beskyttelsesfaktor fra f.eks. 100 til 16,8.
Dess.: 0180850177

Willson Sperian 5311
Ffp3Dv


Pakning med i box á 10 stk. 10 box pr. coli.
 

Dess.: 0180850177 Willson Sperian 5311 Ffp3Dv
Valg af åndedrætsværn.

De generelle retningslinjer for valg af åndedrætsværn siger, at der skal vælges:
Filtrerende ansigtsmasker.
Ved mindre koncentrationer af faste og væskeformige partikler til kortvarigt arbejde.
Filtrerende halvmasker med udskiftelige filtre.
Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0.1.
Filtrerende helmasker med udskiftelige filtre.
Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0.5.
Når beskyttelse af øjne er påkrævet.
Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed.
Når arbejde med åndedrætsværn strækker sig over 3 timer, og der i øvrigt må anvendes filtrerende ånde-drætsværn.
Luftforsynet åndedrætsværn.
Der er iltmangel, under 17 volumenprocent ilt, i indåndingsluften.
Forurening forekommer i høje koncentrationer.
Arbejdet med åndedrætsværn strækker sig over 3 timer.
Forureningens sammensætning eller koncentration er ukendt.
Der ikke findes egnede filtre.
Brugeren har skæg eller en speciel ansigtsfacon.
Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed ikke kan anvendes.
 

Filtrerende åndedrætsværn


Luftforsynet åndedrætsværn


Dess.: 0180850174 /
087087127000

Willson 5211 M/l.
Ffp2D med ventil.


Willson finstøvmaske 5211 med ventil er godkendt i klasse P2. Ventilen giver en række fordele, bl.a. langt lavere udåndingsmodstand og dermed større brugerkomfort. Anvendelsesområder er de samme som P1. Masken har imidlertid et mere effektivt filter hvilket gør den velegnet til brug i mere udfordrende miljøer.
Pakning med i box á 20 stk. 10 box pr. coli.
 
Dess.: 0180850174 Willson finstøvmaske 5211 M/l Ffp2D med ventil
Filtermaske af god kvalitet med stor udåndingsventil. Justerbart elastikbånd og formbar næseklemme. Formstøbt, bred tætning ved næse og kinder. Leveres i praktisk vægdispenser. EN 149:2001.

Referencenummer: 1005586

Produkttype: Åndedrætsværn.

Type: Engangs.
Linje: Støbte masker.
Brand: Honeywell, Willson.
Maksimalt anvendelsesniveau: Kan bruges i områder med faste og eller flydende aerosoler i koncentrationer op til 4 x grænseværdier (WEL: Workplace Exposure Limit): FFP1 (lav toksicitet). " NR" (Ikke genanvendelige) markeret, kan bruges en enkelt gang (i henhold til EN 149:2001 + A1: 2009). Visse restriktioner eller begrænsninger kan gælde i tilfælde af bestemte forurenende stoffer. Der henvises til gælden-de sikkerhedsstandarder .

Begrænsning:
Disse engangsmasker bør ikke bruges i følgende situationer: Iltkoncentrationen er mindre end 17% (iltfattigt atmosfære). Forurenende stoffer eller deres koncentration er ukendt, eller er umiddel-bart farlige for liv eller helbred. Forurenende koncentrationer overskrider niveauerne fastsat ved gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige standarder eller 4 grænseværdier (WEL). I giftige eller radioaktive forureninger. - I gasser eller dampe eller i forbindelse med brandslukning. Vi anbefaler brugere at sikre, at det beskyttelsesniveau maske giver, er tilstrækkeligt til typen og koncentrationen af forurenende (r) i ar-bejdsområder. Kun til brug af uddannet og kvalificeret personale. Tæthed er sandsynligvis ikke opnåelig, hvis maskens bruger har skæg eller stubbe. Denne respirator leverer ikke ilt.

Dolomite testet:
Dolomite masker egner sig til brug for filtrering ved brug af halvmasker mod partikler (a-erosoler). Fordele: EN149: 2001 Dolomite(D) tilstopningstest for behagelig vejrtrækning. Ingen metal an-vendes. Undgå direkte kontakt til huden,. Velegnet til de miljøer, hvor metal ikke er tilladt. Contour de-sign sikrer briller og reducerer dug. Preformet næsepude og blødt næseskum sikre en brugerform og ø-ger bærerens komfort. Blød polypropylen (PP) i det inderste lag giver et behageligt arbejdsgrundlag. Kontinuerligt hovedbånd, let justerbart med patentanmeldte spænder.

I henhold til EN 149:2001-standard må en maske ikke bæres mere end 8 timer. Masker der er markeret med et "D", FFP1D, FFP2D og FFP3D, vil yde beskyttelse mere end 8 timer. EN 149:2001-standarderne omfatter ikke præcise anvisninger for hvor mange timer masken vil være beskyttende, kun at det stadig har en fuldt ud tilfredsstil-lende filtrerings- og vejrtrækningsmodstand efter 8 timer. Masker med NO "D"-mærkningen, Carbonmasker må ikke anvendes mere end 8 timer. Masker markeret med et "D" kan bæres minimum på 8 timer.
 
Relevante standarder for brug af åndedrætsværn- se mere her

Dess.: 018085111

Willson 5111 M/l
Ffp1D med ventil.


Willson støvmaske med ventil er godkendt i klasse P1. Masken fungerer som P1 maske uden ventil, men giver via ventilen bl.a. en langt lavere udån-dingsmodstand, og dermed større brugerkomfort.
Pakning med i box á 20 stk. 10 box pr. coli.
Dess.: 018085111 Willson støvmaske 5111 M/l Ffp1D med ventil

Referencenummer: 1005582

Produkttype: Åndedrætsværn.

Type: Engangs.
Linje: Støbte masker.
Brand: Honeywell, Willson.
Maksimalt anvendelsesniveau: Kan bruges i områder med faste og eller flydende aerosoler i koncentrati-oner op til 4 x
grænseværdier (WEL: Workplace Exposure Limit): FFP1 (lav toksicitet). " NR" (Ikke gen-anvendelige) markeret, kan bruges en enkelt gang (i henhold til EN 149:2001 + A1: 2009). Visse restriktioner eller begrænsninger kan gælde i tilfælde af bestemte forurenende stoffer. Der henvises til gældende sikkerhedsstandarder.

Begrænsning:
Disse engangsmasker bør ikke bruges i følgende situationer: Iltkoncentrationen er mindre end 17% (iltfattigt atmosfære). Forurenende stoffer eller deres koncentration er ukendt, eller er umiddelbart farlige for liv eller helbred. Forurenende koncentrationer overskrider niveauerne fastsat ved gældende sundheds-og sikkerhedsmæssige standarder eller 4
grænseværdier (WEL). I giftige eller radioaktive forureninger. - I gasser eller dampe eller i forbindelse med brandslukning. Vi anbefaler brugere at sikre, at det beskyttelsesniveau maske giver, er tilstrækkeligt til typen og koncentrationen af forurenende (r) i arbejdsområder. Kun til brug af uddannet og kvalificeret personale. Tæthed er sandsynligvis ikke opnåelig, hvis maskens bruger har skæg eller stubbe. Denne respirator leverer ikke ilt.

Dess.: 0180850170

Willson
5210 M/l
Ffp2D


Willson finstøvmaske 5210 er godkendt mod faste partikler - støv. Klasse P2. Willson 5210 giver høj beskyttelse. Anvendelsesområder: Som Willson 5110 samt slibning i metal og farver, mineraluldsisolering samt arbejde med beton og sandblæsning.
Filtrerende åndedrætsværn har begrænsede anvendelsesområder, se Arbejdstilsynets regler herom.
Pakning med i box á 20 stk. 10 box pr. coli.
Dess.: 0180850170 Willson finstøvmaske 5210 M/l Ffp2D

Referencenummer:
1005584

Produkttype: Åndedrætsværn.

Type: Engangs.
Linje: Støbte masker.
Brand: Honeywell, Willson.
Maksimalt anvendelsesniveau: K
an bruges i områder med faste og eller flydende aerosoler i koncentra-tioner op til 12 (10 i UK , FIN, D, S , I) x grænseværdier (WEL):

FFP2 klasse (Gennemsnitligt toksicitet).
"NR" (Ikke genanvendelige) markeret, kan det bruges en enkelt gang (I henhold til EN 149:2001 + A1: 2009). Visse restriktioner eller begrænsninger kan gælde i tilfælde af bestemte forurenende stoffer. Der henvises til gældende sundheds- og sikkerhedsstandarder.

Begrænsning:
Disse engangsmasker bør ikke bruges i følgende situationer: Iltkoncentrationen er mindre end 17% (ilt-fattigt atmosfære). Forurenende stoffer eller deres koncentration er ukendt, eller er umiddelbart farlige for liv eller helbred. Forurenende koncentrationer overskrider niveauerne fastsat ved gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige standarder eller 12 (10 i UK , FIN, D, S , I) x WEL. I giftige eller radioaktive forureninger eller i af gasser og dampe. Brandslukning.

Man anbefaler brugere at sikre, at det beskyttelsesniveau maske giver, er tilstrækkeligt til typen og kon-centrationen af forurenende (r) i arbejdsområder. Kun til brug af uddannet og kvalificeret personale. Tæthed er sandsynligvis ikke opnåelig, hvis maskens bruger har skæg eller stubbe. Denne respirator leve-rer ikke ilt.

Standarder:

FFP1

Generelt:
Beskyttelse mod ikke-toksiske faste og flydende aerosoler i koncentrationer op til 4xOEL. Beskytter ty-pisk mod calciumcarbonat, kaolin , cement, cellulose, svovl, bomuld, mel, kul, jern og metal, vegetabil-ske olier. Specielt anvendt i tekstilindustrien, håndværk, metalindustrien, mineindustrien, underjordiske anlægsarbejde hvor der er ilt nok i miljøet, og i forbindelse med træ- og skovning.

FFP2

Generelt:
Beskyttelse mod lave toksiske faste og flydende aerosoler i koncentrationer op til 10xOEL. Beskytter mod calciumcarbonat, kaolin, cement, cellulose, svovl, bomuld, mel, kul, jern og metal, hårdttræ, glasfi-ber, plast, vegetabilske og mineralske olier, kvarts, kobber, aluminium, bakterier, svampe og micobacterium tuberkulose (TB), chrom, mangan, nikkel, platin, stryknin, metalstøv og røg, vira og enzymer. An-vendes i tekstilindustrien , håndværk, metalindustrien, mineindustrien, underjordisk anlægsarbejde, træ-værk, svejsning, hospitaler, laboratorie- og medicinsk kontrol.

FFP2 Karbon

Generelt:
FFP2 NR SL VO. Beskyttelse mod organiske dampe som malerarbejde, pesticider, svejsning, ketoner , kulbrinte og ved dårlig lugt.

FFP2 NR SL VO - Georgie: Beskyttelse mod organiske dampe og sure gasser som maling, pesticider, svejsning, ketoner , kulbrinte og også i elektroniske industrier (batteri), mineindustrien, hydrogensulfid, svovloxid, nitrogen og ved dårlig lugt .

FFP3
Generelt:
Beskyttelse mod giftige faste og flydende aerosoler op til 50xOEL. Beskyt for eksempel imod calciumcarbonat, kaolin, cement, cellulose, svovl, bomuld, mel, kul, jern og metal, glasfiber, plast, vegetabilske og mineralske olier, kvarts, kobber, aluminium, bakterier, svampe og Mycobacterium tuberkulose, chrom, mangan, nikkel, platin, stryknin, metalstøv og røg, vira og enzymer. Anvendes i tekstilindustrien, håndværk, metalindustrien, mineindustrien, underjordisk anlægsarbejde, træindustrien, ved svejsning, på hospitaler, og i laboratorier og ved medicinsk kontrol, i medicinalindustrien og ved behandling af giftigt affald , batterier (Ni-Cad).
 

Dess.: 0180850168

Willson 5110 M/l
Ffp1D


Willson støvmaske 5110 er godkendt i klasse P1.
Willson 5110 er fremstillet af blødt hudvenligt mate-riale og forsynet med foret næseklemme. Willson 5110 har en stor overflade, som giver lille ånde-drætsmodstand. Anvendelsesområder: Aske, mel, sten, træ, korn, ler. Filtrerende åndedrætsværn har begrænsede anvendelsesområder,
se Arbejdstilsynets regler regler herom.
Pakning med i box á 10 stk. 10 box pr. coli.

Dess.: 0180850168 Willson støvmaske 5110 M/l Ffp1D

Referencenummer: 1005580

Produkttype: Åndedrætsværn.
Type: Engangs.
Linje: Støbte masker
Brand: Honeywell, Willson.

Begrænsninger:
Bør ikke bruges i følgende situationer: Iltkoncentrationen er mindre end 17 % (Iltfattig atmosfære). Forurenende stoffer eller deres koncentration er ukendt, eller er umiddelbart farlige for liv eller helbred. Forurenende koncentrationer overskrider niveauerne fastsat ved gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige standarder eller grænseværdier. I nærværelse af giftige eller radioaktive forureninger, gasser og dampe. Brandslukning.

Kun til brug af uddannet og kvalificeret personale. Tæthed er sandsynligvis ikke opnåelig, hvis maskens bruger har skæg eller stubbe. Denne respirator leverer ikke ilt.

Dess.: 0180850167 /
087087127500

Willson
Freedom Halvmaske
Abek1P3


EN 406.
Vedligeholdelsesfri halvmaske der kasseres, når filtrene er opbrugte. God økonomi ved korte arbejdsopgaver. Fremstillet af Crayton, der er mere allergi-venligt og køligere på huden end almindelig gummi. Tilpasses med letjusterbare stropper. Bløde tætningskanter. Frit udsyn, også nedad. Kombineres fint med øjenværn. Den lette og meget økonomiske halvmaske til »Limited use«. Masken leveres komplet med filter, pakket i foliepose.

087087127500 Freedom P3 1/10 stk..
087087127501 Freedom A2 1/10 stk..
087087127502 Freedom A2P2 1/10 stk..
087087127503 Freedom A2P3 1/10 stk..
087087127504 Freedom A1B1E1K1-P3 1/10 stk..
Pakning med i box á 1 stk. 10 box pr. coli.
Dess.: 0180850167 Willson Halvmaske, Abek1P3

Dess.: 018087127500

Willson Freedom halvmaske.
Vedligeholdelsesfri halvmasker der kasseres, når filtrene er opbrugte. God økonomi ved korte arbejdsopgaver. Fremstillet af Crayton, der er mere allergivenligt og køligere på huden end almindelig gummi.
Tilpasses med letjusterbare stropper. Bløde tætningskanter. Frit udsyn, også nedad. Kombineres fint med øjenværn..

Willson Freedom halvmaske

EN 406.
Dess.: 018087127500 Freedom P3 1/10 stk..
Dess.: 018087127501 Freedom A2 1/10 stk..
Dess.: 018087127502 Freedom A2P2 1/10 stk..
Dess.: 018087127503 Freedom A2P3 1/10 stk..
Dess.: 018087127504 Freedom A1B1E1K1-P3 1/10 stk..
Dess.: 0180850165
Willson Freedom Halvmaske.
Ffa2P2
Willson FFA2P2 Freedom Halvmaske.
Den lette og meget økonomiske halvmaske til »Li-mited use«. Masken leveres komplet med filter, pakket i foliepose.
Et godt produktvalg ved små ad hoc-opgaver.
Pakning med i box á 1 stk. 10 box pr. coli.
Dess.: 0180850165 Willson Freedom Halvmaske Ffa2P2

Se mere om emnet på de næste sider

 
Dess.: 0180850164
Willson Freedom Halvmaske
P3 2240
Den lette og meget økonomiske halvmaske til »Limited use«. Masken leveres komplet med filter - pakket i foliepose.
Et godt produktvalg ved små ad hoc-opgaver.
Pakning med i box á 1 stk. 10 box pr. coli.
Dess.: 0180850164 Willson Freedom Halvmaske P3 2240
Filtrerende åndedrætsværn med turbo.

Willson Turbovisor.
 
Willson Turbovisor. Åndedræts- og øjenværn til beskyttelse mod partikler

Willson Turbovisor. Åndedræts- og øjenværn til beskyttelse mod partikler

Willson Turbovisor. Åndedræts- og øjenværn til beskyttelse mod partikler

Åndedræts- og øjenværn til beskyttelse mod partikler.
Letudskifteligt forfilter og TH2 filter. Utroligt velafbalanceret ansigtsskærm. Indbygget, batteridrevet ventilator, der blæser renset luft ned foran ansigtet og holder et let overtryk inde i masken. Luftflow på 180 l./min. - meget støjsvag. Stort opklappeligt visir af polycarbonat med bredt synsfelt. Polstret hovedbespænding med håndhjul. To design versioner: ST visir med skumtætning, hele enheden skiftes. MV visir og ansigtstætning, kan skiftes uafhængigt af hinanden, ansigtstætning af polypropylen. Genopladelig NiCd batteri i to varianter: Løst, siddende i bæltet, 8 timers driftstid og HMB, indbygget i hovedbespændingen, 6 timers driftstid. Ladeaggregat har automa-tisk sikring mod overopladning Vægt ca. 600 gram. EN 146 TH2

Tilbehør:
Dess.: 087087878000 Turbovisor ST med batteri og lader 1/6 stk. A
Dess.: 087087878004 Turbovisor ST HMB med indbygget batteri og lader 1/6 stk. A.
Dess.: 087087878001 Turbovisor MV HMB med indbygget batteri og lader 1/6 stk. A.
Dess.: 087087878100 Turbovisor forfilter, 10 stk. 1/20 pk.. A.
Dess.: 087087878102 Turbovisor THP2 filterpose, pk. med 2 stk 1/10 pk. A.
Dess.: 087087878104 Turbovisor THP2 filterpose til lugtgener 1/20 pk. A.
Dess.: 087087878106 Turbovisor HMB motor 1 stk. D.
Dess.: 087087878108 Turbovisor motor 1 stk. D.
Dess.: 087087878110 Turbovisor HMB batteri 1 stk. D
Dess.: 087087878112 Turbovisor nakkeslag 1 stk. D.
Dess.: 087087878114 Turbovisor batteri 1 stk. D.
Dess.: 087087878116 Turbovisor visir med skumforing 1 stk. D.
Dess.: 087087878118 MV visir, 1 stk. D.
Dess.: 087087878124 Turbovisor lader 1 stk. D.
Dess.: 087088182400 Luftlet-hætte med hjelm, basis 1/5 stk A.
Dess.: 087088182500 Luftlet-hætte, basis 1/5 stk A.
Dess.: 087088155500 Skærmlet, basis 1/5 stk A.
Dess.: 087088155600 Skærmlet med hjelm, basis 1/5 stk A.
 
Åndedrætsværn - Willson halv- og helmasker.
wpe1.jpg (6797 byte)

wpe3.jpg (8281 byte)

wpe5.jpg (7973 byte) wpe7.jpg (8662 byte)

Freedom  2000 serien.
 

Valuair Plus 6100V.
 

Premier 6100M.
 

MX/PF F950.
 
wpeB.jpg (8931 byte) wpe1.jpg (7810 byte) Fernez Panoramask 01.JPG (58654 byte) wpe9.jpg (7606 byte)

MAX 8200D.

MAX 8300S.

Fernez Panoramaske.

MAX 8400D Economy.
boks.gif (114738 byte)

wpeD.jpg (4754 byte) wpe1.jpg (3546 byte)

Opbevaringsbokse.

Fernez evakuerings-
halvmaske.

Filtre for halv- og hel-
masker.

DIN-serie filtre.


Trykluftforsynet åndedrætsværn.
 

Willson_Airvisor_DHMK-0006.JPG (48301 byte)
Airvisor DHMK-0006 Airvisor DAVK-0003 Airvisor DAWK-4011 Fernez Panoramaske.

Batteridrevet åndedrætsværn - Sandblæsningshjelme og masker.
 

Forhør Dem om andre typer og mærker til omgående levering. Alle priser angives som dagspris efter tilbud og er uden forbindende.

070 Sikkerhedskatalog 15  070 Bunzl - Detailkatalog 17  070 Bunzl - Rengoering og Hygiejne 16 

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Forrige sideTil toppen af sidenNæste side

info@danskerhvervsbeklaedning.dk - info@danskskiltereklame.dk
 

Se mere på facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu
 

070_1
www.5610.eu

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden