Filformater, rentegning og konvertering
- til
anvendelse for tryk, broderi, eller gravering, samt for anden grafisk fremstilling.


www.trykogide.dk

Filformater og konvertering

Kik ogs? ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Filformater og konvertering - til anvendelse for tryk, broderi, eller gravering, samt for anden grafisk fremstilling - og som grundmateriale til at grafisk arbejde p? pc eller Mac.
 

HVAD? - HVORDAN? - HVORFOR
kan man ikke bruge alle tekster og billeder til tryk og bearbejdning?

 


HTM - TXT - ICO - EXE - DLL - BAT - DAT - JPG - GIF - BMP - PSD - PSP - CDR - WMF - PCX - AVI - Zsoft - EPS  - WAV - MP3 - MPG - RM
er alle udtryk der sv?ver i universet - og forst?es, eller misforst?es.
 
Det er s?rdeles afg?rende for en opgaves l?sning, at de filer der fremsendes, ligger i de rette formater,
og at de egner sig for redigering eller gengivelse. Derfor har vi her oplistet de v?sentligste faktorer, og kravene til det vi skal anvende for at levere et resultat der svarer til Deres ?nsker og krav i forbindelse med tryk, broderi, gravering, eller anden produktion.

De mest almindelige filformater f?lger i oversigten herunder, der findes dog v?sentlig flere, s? har De sp?rgsm?l, st?r vi til r?dighed.
DOC Microsoft Word (tekstbehandling) - DOT Skabelon til Word - XLS Microsoft Excel (regneark) -
PPT Microsoft PowerPoint (pr?sentationsprogram) - POT Skabelon til PowerPoint -
MDB Microsoft Access (database) - PDF Adobe?s ?Portable Document File? (kr?ver Acrobat Reader) -
WPS Microsoft Works tekstbehandling - WKS Microsoft Works regneark -
WDB Microsoft Works database - HTML Websider som er beregnet til at ses i en browser p? Internet -
HTM Det samme som HTML blot med 3 tegn - TTF True Type Font (indeholder en bestemt skrifttype) -
TXT Ren text uden s?rlige formateringer eller andet pynt. Kan l?ses af alle tekst-programmer -
ICO Icon-filer (de sm? grafik-symboler p? Windows Skrivebordet) -
EXE Forkortelse for ?executive?. Filer som udf?rer noget, f.eks. starter et program el.lign. -
DLL Dynamic Link Library = drivere (filer som bruges af et eller flere programmer.) -
BAT Forkortelse for ?batch? ? filer som udf?rer en kommando - SYS System-fil som styresystemet bruger -
DAT Data-filer som benyttes af styresystem og programmer -
INI Initialiseringsfiler som benyttes af programmer og Windows TMP -
HLP Filer med hj?lpetekster til specifikke programmer -
JPG Joint Photographic Group - komprimeret grafikformat -
GIF Graphics Interface Format - komprimeret grafikformat -
BMP Windows BitMap - grafikformat uden komprimering -
TIF Tagged Image File - grafikformat til h?j opl?sning. -
PSD Adobe Photoshop?s eget grafikformat, fylder godt (inklusive lag) -
PSP Paint Shop Pro?s eget grafikformat, fylder godt (inklusive lag) -
CDR CorelDraw?s eget grafikformat -
WMF Windows Meta File - grafikformat til s?kaldt vektorgrafik -
PCX Zsoft Paintbrush ? grafikformat -
EPS Encapsulated Post Script - professionelt grafikformat til tryk m.v.. -
WAV Wave-fil som indeholder lyd - MP3 Lydfil (musikfil) - AVI Video (?ldre format) -
MPG Video (nyere format) - RM Real Media (video som afspilles med Real Player).
 
L?s mere om emnet filformatering via dette link: Center for Undervisningsmidler Vejle


Vektorgrafik og rentegning. At rentegne er et h?ndv?rk. Det er der grafikeren viser sit v?rd. Rentegning er at oms?tte en ide til virkelighed, eller en skitse til et kvalitetsprodukt der kan anvendes i den digitale verden hvor tryk og digital fremstilling, g?r h?nd i h?nd. En dygtig h?ndv?rker oms?tter Deres tanker og id?er til brugeligt trykklart materiale! Rentegning skal foretages, s?fremt en opgave ikke er udf?rt som vektorgrafik. Vektorgrafikken sikrer et fleksibelt format der kan skaleres, op- og nedjusteres i st?rrelse, uden tab af kvalitet. Eksempler p? opgaver der med fordel kan rentegnes kan v?re rettede arbejdstegninger og skitser, der ikke lever op til de aktuelle krav. Grafik der er gemt i forskellige digitale billedformater, og som skal bruge i en bedre kvalitet eller opl?sning. Budskaber som tekst, logo og grafik, der henligger som fysiske opgaver, som print, og som ?nskes gemt i digital form.

Hvad er rentegning? Rentegning er at oms?tte en given ide, eller som illustreret ovenfor, en gammel opgave, til en ny virkelighed. Det rentegnede grafiske materiale, der udf?res som vektorbaseret grafik,
er langt mere brugbart og giver st?rre fleksibilitet end f. eks. pixelgrafik. Der er ofte tale om skitser, tekster, eller logo?r, der skal anvendes i forskellige st?rrelser og sammenh?nge, og som i rentegnet form giver den forn?dne fleksibilitet.

Der findes grundliggende to grafiktyper:
Pixelgrafik, der med mange sm? prikker, eller pixels, danner det billede som vi ser det p? et medie. Hvis vi ?ndrer i disse objekters st?rrelse,  vil computeren fors?ge at g?tte sig til hvordan billedet skal se ud, og g?r det ved at fjerne eller tilf?je pixels som den sk?nner det.

Pixelgrafik, der med mange sm? prikker, eller pixels,

 
Som det kan ses i eksemplet, resulterer det i at billedet f?r en sl?   ret og uskarpt kant.

Det ses s?rlig tydeligt ved overgange med h?j   kontrast, blandt andet i sort-hvid.

Pixel-grafik egner sig i ?vrigt bedst til fotogengivelse.
Pixelgrafik, der med mange sm? prikker, eller pixels,
 

Vektor og objektgrafik er baseret p? kurver og koordinater. Det vil sige at et objektet kan skaleres uden at det f?r indflydelse p? grafikkens kvalitet, eller det endelige resultat. Computeren beregner blot kurverne mellem de indf?jede punkter, hvorved kvaliteten forbliver u?ndret, og derved sikres det gode resultat i det f?rdige arbejde. Vektorformatet bruges til objekter der indeholder tekster, tal, budskaber med logo, piktogrammer og illustrationer af blandet art.
 
Vektor og objektgrafik er baseret p? kurver og koordinater.

Vektor og objektgrafik er baseret p? kurver og koordinater.

N?r De skal sende grafiske filer
, der skal anvendes direkte, med Deres materiale og logo, anbefaler vi af praktiske og tryktekniske grunde, at De benytter formaterne nedenunder:
 

 Program

Version

Format

Extension

 

Adobe Illustrator

8 - CS4

    Adobe Illustrator

. AI

Adobe Illustrator

5 - CS4

Encapsulated Postscript

. EPS


- gerne i outlined format, og som PDF-filer, og med medsendt fontsbibliotek.
 

Skal vi levere en opgave udf?rt i konkrete farver skal vi have oplysning om Pantone- RAL- eller CMYK-farvekoden - eller ved broderi - en tiln?rmet broderifarve - alt afh?ngig af opgave og trykkemetode. For at kunne behandle ordrer hurtigst muligt, er det optimalt, at vi modtager nedenst?ende oplysninger og filer: 
Format: Bredde eller h?jde i mm..
Farver: Kan der anvendes standardfarver, som de fleste fabrikanter arbejder efter, selektivt, eller er der tale om specifikke farver? Brug - eller forlang - standardfarvekort, eller oplys Pantone, RAL eller HKS nr. - det vil lette enhver sagsbehandling.
Antal: Antallet for den enkelte produktion b?r oplyses.
Filtyper: De oftest anvendte filtyper er i formaterne AI, CDR, EPS og PDF i vektorgrafik. Reproklare filer b?r altid f?lges af en PDF-fil, og fontsbibliotek.
Skrifttyper: Skrifttyper modtages gerne i vektorgrafik, hvilket sikre en smidig sagsgang. Alle skrifttyper / fonte b?r fremsendes som vedh?ftet dokument.
P? tekstiler
og andet relateret: Oplys gerne, hvilket type tekstil der ?nskes bearbejdet.


- dersom De ikke r?der over disse, er vi gerne behj?lpelige.
  Kontakt os p? telefon 64713608* eller via e-mail info@danskerhvervsbeklaedning.dk

F?lgende filformater underst?ttes i vore arbejdsprocesser:
 

 Program

Version

Format

Extension

 

  Adobe Illustrator 8 - CS4   Portable Document Format

. PDF

  Adobe Photoshop 8   Komprimeret Bitmap

. JPEG

  Adobe Photoshop     Komprimeret Bitmap

. GIF

  Adobe Photoshop     Windows Bitmap

. BMP

  Corel Draw 8 - 12   Corel Draw

. CDR

  Corel Draw     Windows Meta File

. WMF

  Corel Draw     Enhanced Window Metafile

. EMF

  Microsoft Word 2003 - 2007   Word

. DOC


- samt PDF-filer, i visse situationer.
 


Find en konkret PANTONE farve

Find en konkret PANTONE farve

Find en konkret PANTONE farve - eller k?b den aktuelle farvevifte i vor www.web-butik.info

Se mulighederne med Pantone p? disse videoklip.
 


S?dan l?ser De tabellen.
Nogle af formaterne ovenover kan oprettes og redigeres i andre programmer end dem vi foresl?r. F.eks. kan GIF og JPEG formatet bruges i mange tusinde programmer. Afh?ngigt af kvaliteten af de indsendte filer vil rentegningen ofte v?re un?dvendig, eller tage kortere eller l?ngere tid.

Vi foretr?kker vektorgrafik, i stedet for bitmap-grafik. Det g?r det meget nemmere at skalere billederne op og ned til den st?rrelse der skal bruges aktuelt.
A) I venstre side ses (Program), det vi, eller vore leverand?rer, bruger til at ?bne og redigere de forskellige emner med. Mange gange kan De bruge andre programmer end dem vi bruger, n?r blot formatet er det samme.
B) Den n?ste kolonne (Version) viser den version af programmet vi benytter i ?jeblikket. Benytter De nyere programversioner end os, b?r De huske at gemme Deres emne i en af de oplistede versioner, eller ?ldre.
C) Kolonnen (Format) viser et beskrivende navn for formatet, dette vil ofte v?re et programnavn, hvis formatet knytter sig til et specielt program, f.eks. Corel Draw (.CDR).

D) Det sidste felt, (Extension) viser hvilket efternavn filen skal have. P? en PC vil dette oftest g?res automatisk af programmet, men stort set aldrig p? Macintosh. Det skyldes at Macintoshen ikke bruger denne information til noget. Men det hj?lper os i h?ndteringen af de mange filer, hvis de har et korrekt efternavn.
 

 

"Den korte version".

Stregtegninger: (Alt med undtagelse af fotografier).
Alle stregtegninger skal s? vidt muligt leveres som vektorgrafik.
Alle tekster skal v?re sl?et til kurver/grafik.
Hvis muligt skal alle farver v?re angivet med pantonenumre/CMYK.
Der skal om muligt fremsendes en udskrift af det ?nskede resultat.
Filformater: Corel Draw eller Adobe Illustrator gemt som eps-, cdr- eller ai-filer.
Fotografilignende motiver: Fuld st?rrelse 300 dpi.
Til specialseparationer skal billedet v?re en original rgb-skanning.
Der skal altid fremsendes en udskrift af det ?nskede resultat.
Filformater: Adobe Photoshop gemt som eps-, tif-, psd-filer.
PDF-filer: Ovenst?ende krav g?lder ogs? for indholdet i en PDF-fil.
Mac eller PC: Stregtegninger foretr?kker vi til pc, men Mac kan modtages og anvendes.
Billeder liges?:).
E-mail: Filer p? op til en 100 MB kan modtages, dog anbefaler vi at st?rrelser p? mere end 10 MB fremsendes p? cd-medie, med en udskrift og farvekoder vedlagt - eller anvend muligheden for at oploade filer op til 2 GB via
 

- der er et p?lideligt gratisprogram.

Ligeledes b?r De medsende det anvendte fontsbibliotek. Hvis ovenst?ende ?nsker fraviges beregner vi tegnetid efter tilbud.
Som farvereference anbefaler vi Pantone-viften (Pantone Proces).
 


Flag og bannere klar til tryk:

SERIGRAFISK TRYK.
Trykket g?r helt igennem dugen, og farven fremg?r klart og tydeligt p? begge sider af emnet. Farverne trykkes p? dugen, ?n for ?n.Panerai Replica Watches Metoden er specielt velegnet til motiver med en klart afgr?nset, fuldtonet farveflader. Trykket g?r helt igennem dugen og farven fremg?r klart og tydeligt p? begge sider af emnet.


DIGITALT PRINT. Motivet trykkes direkte p? flagdugen i ?n arbejdsgang. Her er alt muligt, uanset om motivet er enkelte grafiske former, almindelige fotografier, eller om det er malerisk kunst, s? fremst?r trykket flot og detaljeret. Der printes p? en side af en tynd tricotkunststofdug.

SYEDE eller APPLIKEREDE emner. Motivet tilpasses af stofstykker der syes / applikeres direkte p? emnet, hvilket er det klassiske h?ndv?rk i en n?ddeskal -  og, ikke mindst, en eksklusiv l?sning.
 

Her en kort vejledning til DIGITALTRYK, der bl.a. anvendes til brug for produktion af flag og bannere. Vi modtager gerne f?lgende medier: 3,5? Disketter, CD-Rom, ZIP-Disketter, med angivelse af format og e-mail p? Maximalt 100 Mb..

PC-format som: Illustrator 9,0 - 10.0, eller CS4, Photoshop 5,5. Billeder scannes og lagres i 305dpi i 20 % st?rrelse. Der skal till?gges motivet 2 cm. hele vejen rundt til besk?ring. Hvis der er brugt skrifter / fonte i dokumentet, skal disse konverteres til kurver eller sendes med som vedh?ftede filer. Medsend gerne fontsbiblioteket. Alle farver printes i CMYK-format. Ved brug af vektoriseret .EPS-fil - som ogs? anvendes i forbindelse med bogtryk, skal  farverne v?re i Pantonefarver. Ved digital tryk kan vi bruge en .JPG fil i minimum 300 dpi. Filen skal v?re mindst 25% af det f?rdige billedes st?rrelse.
Som farvereference til det anbefaler vi Pantone-viften (Pantone Proces). Reference-print skal fremsendes s?rskilt. S?fremt vi ikke f?r et s?dant vil resultatet afstedf?rer at der anvendes de definitioner der er medgivet i CMYK-v?rdierne, hvor vi ikke har mulighed for at justere farverne i forhold til det forventede resultat. Referenceprint kun bruges som retningsgivende, da intensiteten p? papir og stof ikke er den samme.


Har De behov for teknisk hj?lp er De velkommen til at ringe til os p? telefon +45 64713608*
 

Her en kort vejledning til SERIGRAFITRYK, der bl.a. anvendes til brug for produktion af flag og bannere med raster - alts? med b?de billede og tekst. Vi modtager gerne f?lgende medier: 3,5? Disketter, CD-Rom, ZIP-Disketter, med angivelse af format og e-mail: info@danskerhvervsbeklaedning.dk - p? Maxi-malt 100 Mb..) - eller anvend muligheden for at oploade filer op til 2 GB via
 

- der er et p?lideligt gratisprogram.


Det reproklare materiale modtages gerne som: Illustrator 9,0, Photoshop 6,0. Billeder scannes og lagres i 305dpi i 10 % af slutformatet. Ved levering af emner hvor sm? tekster og sm? detaljerede motiver i fire farver forefindes i et slutformat  p? under 15 mm., skal der p?regnes en vis mispasning ved tryk p? stof - her anbefales digitalt tryk!. Diffusseringer skal foretages, dersom rene farver st?der op til andre rene farver, fotos eller ved sort kontur. Dette skal g?res med 1,5 - 2,0 mm. i slutformatet. Af hensyn til besk?ring, syning, kant, deslige, skal der till?gges motivets endelige format, 1,50 cm. p? alle sider, til besk?ring. Ligeledes skal der ved standardoph?ng yderligere till?gges det endelige format, 2 cm. i top og i bund til syning af border og l?begange - mere s?fremt tryk p? bagsiden forekommer.

Broderi. Broderi er et gammelt alternativ til tryk. Maskinbroderi er den "nye" anvendte form, der er slid-st?rk og udtrykker, rigtigt udf?rt, eksklusivitet - en perfekt l?sning til virksomhedsbrug, i foreningen, eller til den enkelte, der ?nsker at profilere - at blive bem?rket, udover gennemsnittet. Mange har fors?gt at specialisere sig i maskinbroderi, dog er emnet i dag s? specialiseret at f? magter det. Derfor anvender Dansk Erhvervsbekl?dning flere leverand?rer til den endelige fase, danske som udenlandske. Alle, p? hver deres felt, professionelle, og parat til at yde det bedste. Broderi besidder en fordel, frem for anden bekl?dningsprofilering; Det f?rdige produkt har en markant 3D effekt, og fremst?r derved mere synligt og grafisk repr?sentativt, end tryk. Det skiller sig ud fra m?ngden! Vi og vore underleverand?rer kan tilbyde en m?ngde skrifttyper, i et utal af farver. Derfor
er broderi et attraktivt alternativt til tryk indenfor bl.a. firmaprofilering, som en del af en firmagave, p? sportst?j, huer, caps, tasker, o.s.v., o.s.v..


Af fordele ved broderi, kan bl.a. n?vnes: St?rre holdbarhed, mere stabilitet i forhold til underlag.

Ulemper: Kan v?re prisen ved de f? antal. For at starte arbejdet med et broderi er det n?dvendigt at logoet eller teksten digitaliseres. For at det bliver endegyldigt skal det v?re egnet, alts? rentegnet, kanterne skal v?re rene og farverne skal v?re veldefinerede. Logoet eller teksten skal have en vis st?rrelse, gerne st?rre end det f?rdige broderi. De fleste billedredigeringsprogrammer kan anvendes, n?r De ?nsker et broderi belyst, eller vurderet for en opgave og en pris. Fremsendes det som en "grafisk streg-tegning", eller foto, i for eksempel Adobe Illustrator eller Corel Draw er det helt perfekt, men mindre kan ogs? g?re det. Blot skal det s? f?rdigg?res til digitaliseringen. Det kan vi tilbyde at lave efter tilbud.
 
Komprimerede filer. For at begr?nse st?rrelsen p? de filer De sender, kan De komprimere dem. Vi kan l?se Zip og StuffIt format. Brug venligst enten Winzip (til PC) eller StuffIf (til Mac) - eller anvend muligheden for at oploade filer op til 2 GB via
 

- der er et p?lideligt gratisprogram.
 

Se ogs? linkene p? de n?ste sider:

T?j med tryk - kan udf?res i mange varianter - i f? eller store oplag.

Textiltryk - g?r Dem i stand til at tilf?re netop Deres logo og budskab til de fleste artikler.

Transfer
- tryk udf?rt efter opgave - til p?s?tning p? bekl?dning og reklameartikler.

Digitaltryk - der i dag anvendes n?r der skal fremstilles tryksager i mindre oplag - hurtigt og billigt.

Tampontryk til anvendelse p? det meste -  Lightere - Kuglepenne - Mapper - Krus - eller...
 

C M Y K-farver  -  Pantone-farver  - RAL-farver Fotoopl?sning
 

 
 Autoemblemer  Papirclips  Hundetegn  Pokerchip  Pins
 Golfs?t  Emaljem?rker  Pr?gede m?rker  Emblemer  N?gleringe
 3D-skilte  Drikkeflasker  PVC-m?rker  Armb?nd  Festivalarmb?nd
 Bomuldsposer  Poletter  Reklamegaver  Maskinbroderi  Guldtr?kkeri
 N?gleb?nd  Caps  Kuffertm?rker  Reflekser  Kapsel?bnere

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbekl?dning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Forrige sideN?ste side

Yderligere information p? telefon +045 64713608* eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

Se mere p? facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu
 

079_1/115
www.5610.eu

Klik her for at komme til hovedsiden.