Færdselstavler i metal, acryl og folie
- som tekster - streamers - logoer - bogstaver - navnetræk - labels - etiketter, eller noget helt andet.


www.danskskiltereklame.dkKik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Vej- og færdselstavler fra lager og i produktion.

Se også online-kataloget - klik her.
OG SE ALLE DE AKTUELLE MULIGHEDER I VOR SKILTESHOP
 
Vej- og færdselstavler beror på mange facetter.
Her illustreres en lille del af det, og vi står til rådighed med, dersom De har et behov.
 

Anvendelse af afmærkning på eller ved en privat fællesvej omfattet af lov om private fællesveje, kræver godkendelse

Almindelige bestemmelser om afmærkning.
I følge § 95 i bekendtgørelse om færdselsloven, kapitel 2 og 15, fastsætter Transport- og energiministeren bestemmelser om udformningen og betydningen af færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg og anden afmærkning, eller indretning på eller ved vej til regulering af eller til vejledning for færdslen.

Færdselsreglerne kan fraviges ved afmærkning.

Anvendelse af afmærkning på eller ved en privat fællesvej omfattet af lov om private fællesveje, kræver godkendelse

Sisas - vej- og tafikskiltning

Sisas - vej- og tafikskiltning 

Nissen - vej- og tafikskiltning 

Endvidere fastsættes bestemmelser om anvendelsen af afmærkninger, herunder om indhentelse af samtykke fra politiet. Ministeren kan bestemme at tekniske regler og normer vedrørende afmærkning udarbejdes i forbindelse med fastsatte vejregler.
Afmærkningen tilvejebringes og bekostes for offentlige vejes vedkommende af vejbestyrelsen, medmindre andet følger af vejlovgivningen. Anvendelse af afmærkning på private veje. Anvendelse af afmærkning på eller ved en privat fællesvej omfattet af lov om private fællesveje, kræver godkendelse. Såfremt der ved afmærkningen indføres færdselsmæssige bestemmelser, meddeles godkendelsen efter reglerne i de nævnte bestemmelser. Anden afmærkning godkendes af vejmyndigheden.
Udførelse af vejanlæg, der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling.
Når der foretages vejarbejde, er den, som forestår arbejdet, ansvarlig for, at det til enhver tid er forsvarligt afmærket
Anvendelse af afmærkning på andre private fællesveje, og på private veje og broer, kræver politiets samtykke. Politiet kan, hvor det skønnes fornødent, forlange, at sådan afmærkning tilvejebringes og bekostes af vej- eller broejeren. Politiet kan, hvor færdselsmæssige grunde taler herfor, kræve, at afmærkning på disse veje og broer, der ikke er i overensstemmelse med forskrifterne, kraves fjernet. Såfremt en vej eller broejer, der er berettiget til
uden tilladelse, i lov om private fællesveje at forbyde visse arter af færdsel, ønsker at gennemføre et sådant forbud ved opsætning af bomme, eller på anden tilsvarende måde, skal politiets godkendelse forinden indhentes.

Politiet kan påbyde særlig afmærkning eller belysning af afspærringen, hvis den kan være til fare for færdslen.
 

Afmærkning af vejarbejder.
Når der foretages vejarbejde, er den, som forestår arbejdet, ansvarlig for, at det til enhver tid er forsvarligt afmærket.

Vildledende afmærkning m.v..
Færdselstavler, signalanlæg eller indretninger til regulering af, eller til advarsel, eller vejledning for færdslen må ikke anbringes ved offentlige veje uden for de tilfælde, der er angivet i loven eller de fastsatte bestemmelser. Skilte, opslag, lysindretninger, og lignende, må ikke anbringes på eller i forbindelse med afmærkning. Genstande, der kan ses fra vej, kan af politiet forlanges fjernet, hvis de har lighed med afmærkning, eller de i øvrigt kan virke vildledende eller være til ulempe for færdslen.

Reflekterende materiale på privat område må ikke anbringes således, at det kan tilbagekaste lyset fra køretøj på vejen.
 
Der må kun anvendes tavletyper og tavledesign, som er godkendt af Vejdirektoratet Der må kun anvendes tavletyper og tavledesign, som er godkendt af Vejdirektoratet Der må kun anvendes tavletyper og tavledesign, som er godkendt af Vejdirektoratet

Vejanlæg.
Afgørelse om udførelse af vejanlæg, der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, herunder om anlæg af parkeringspladser og holdepladser for busser, træffes af vejbestyrelsen med samtykke fra politiet. Såfremt der opstår uenighed mellem de myndigheder, afgøres sagen af transport- og energiministeren. I følge bekendtgørelse af lov om offentlige veje skrives der, jf. lovbekendtgørelse nr. 711, og lov nr. 233 i afsnittet: Forskellige bestemmelser Vejskilte, færdselstavler m.v. § 108: På ejendomme, herunder bygninger, langs en offentlig vej kan vejbestyrelsen eller kommunalbestyrelsen anbringe skilte med angivelse af vejnavne, færdselstavler med henvisningsskilte, lyssignaler og kabler hertil,  belysningslegemer med tilhørende ledninger til belysning af vejen, vejnavneskilte, færdselstavler og henvisningsskilte, master, barduner og bæretråde til brug for offentlige samfærdselsmidler og forsyningsanlæg og mærker for nivellement og afmærkning i forbindelse med forarbejder til anbringelse af skilte m.v.. Om foretagelse af de foranstaltninger, skal der mindst 2 uger forinden gives ejere og brugere af vedkommende ejendomme meddelelse ved brev. Enhver skade eller ulempe, som forvoldes ved anbringelse, tilstedeværelse eller vedligeholdelse af de skilte m.v., skal erstattes af vedkommende myndighed.

Vejnavne.
Offentlige vejes navne fastsættes af kommunalbestyrelsen, for hovedlandeveje og landeveje efter forhandling med vedkommende vejbestyrelse.

Husnumre.
Vejbestyrelsen eller kommunalbestyrelsen kan bestemme, at bebyggede ejendomme med adgang
til offentlig vej og andre ejendomme, der med bebyggelse for øje er udstykket med adgang til vejen,
ved ejernes foranstaltning og på disses bekostning skal forsynes med skilte med angivelse af
husnummer og matrikelnummer. Vejbestyrelsen eller kommunalbestyrelsen fastsætter de enkelte
husnumre og kan senere ændre disse. Nærmere forskrifter om udførelse og anbringelse af skilte med husnumre og matrikelnumre samt belysning af husnummerskilte kan fastsættes af vejbestyrelsen.
 
Gadeskilte - heri jernvarer og tilbehør, fra fra lager og i produktion

Vejvisningstavler.
Der må kun anvendes tavletyper og tavledesign, som er godkendt af Vejdirektoratet.
Dansk Vejtavleskrift positiv skrifttype anvendes til mørk tekst på lys bund. Dansk Vejtavleskrift negativ skrifttype anvendes til lys tekst på mørk bund. Tekst udføres altid i store bogstaver og små bogstaver.

Vejvisningstekst på tavlerne skal udføres med Dansk Vejtavleskrift tavlers skrift. De anvendte skriftstørrelser er følgende: 101 mm., 120 mm., 143 mm., 170 mm., 202 mm., 240 mm.. Dansk Vejtavleskrift positiv skrifttype anvendes til mørk tekst på lys bund. Dansk Vejtavleskrift negativ skrifttype anvendes til lys tekst på mørk bund. Tekst udføres altid i store bogstaver og små bogstaver.

L 50 - Margueritrute


På vejvisere der står ved siden af hinanden, bør der anvendes samme skriftstørrelse.

Eksempler på Pilvejviser med fjern- og nærmål.

L 50 - Margueritrute

 

Eksempler på pilvejviser med fjern- og nærmål.

Variable tavler.
 

Eksempler på variable færdselstavler


Eksempler på variable færdselstavler.
Eksempler på variable vejvisningstavler Eksempler på variable vejvisningstavler
Eksempler på variable vejvisningstavler.
 

Eksempel på fast F33.2-parkeringstabelvejviser sammen med variable F33.2V-parkeringstabelvejvisere


Eksempel på fast F33.2-parkeringstabelvejviser sammen med variable F33.2V-parkeringstabelvejvisere.
 

Eksempel på variabel G11V-Portalorienteringstavle, med og uden undtagelsesvis information


Eksempel på variabel G11V-Portalorienteringstavle, med og uden undtagelsesvis information.
 
Eksempel på variabel teksttavle
 

Eksempel på elektronisk fartviser
 

Eksempel på elektronisk fartviser.

Eksempel på variabel teksttavle.
 
Placering af advarselstavle sammen med teksttavle.

Placering af advarselstavle sammen med teksttavle.
 

Eksempel på C55- og C55V-tavler, med henholdsvis almindelig kontrast og omvendt kontrast.

Eksempel på C55- og C55V-tavler
- med henholdsvis almindelig kontrast og omvendt kontrast.

Placering.

Variabel advarselstavle med variabel teksttavle placeret på L-mast, hvor den generelle hastighedsbegrænsning er 80 km/t..


Variabel advarselstavle med variabel teksttavle placeret på L-mast, hvor den generelle hastighedsbegrænsning er 80 km/t..
 

Variabel advarselstavle, variabel teksttavle samt variable tavler, med lokal hastighedsbegrænsning placeret på portal ved motorvej.


Variabel advarselstavle, variabel teksttavle samt variable tavler, med lokal hastighedsbegrænsning placeret på portal ved motorvej.
 

Variabel advarselstavle, variabel teksttavle, samt variable tavler med differentieret, lokal hastighedsbegrænsning placeret på portal ved motorvej.


Variabel advarselstavle, variabel teksttavle, samt variable tavler med differentieret, lokal hastighedsbegrænsning placeret på portal ved motorvej.
 
A20V
 
A20V A99V
Vejskilt A11 Vejskilt A16 Vejskilt A17 Vejskilt A18
Vejskilt A19 Vejskilt A20 Vejskilt A21 Vejskilt A22
Vejskilt A23 Vejskilt A26 Vejskilt A27 Vejskilt A31
Vejskilt A33 Vejskilt A34 Vejskilt A35 Vejskilt A36
Vejskilt A37 Vejskilt A39 Vejskilt A41.1 Vejskilt A41.2
Vejskilt A42.1 Vejskilt A42.2 Vejskilt A43.1 Vejskilt A43.2
Vejskilt A43.3 Vejskilt A44 Vejskilt A46.1 Vejskilt A46.2
Vejskilt A72 Vejskilt A73 Vejskilt A74.1 Vejskilt A74.2
Hent PDF-filen om emnet her Vejskilt A75 Vejskilt A75 Hent PDF-filen om emnet her
O=Overstørrelse. 1: Diffust transmitterende, Acryl eller anden gennemlyselig overflade på indefra belyste vejtavler.
S=Standardstørrelse. 2: Diffust reflekterende.
    Ureflekterende folie- eller lakeret overflade, uden specielle lystekniske
    egenskaber.
R=Reduceret størrelse. 3: Almindelig reflekterende.
M=Ministørrelse. 4: Kraftig reflekterende.
  5: Ekstra kraftig reflekterende.


 

C52
 
C11 C 22,1 C 21 C52
C54 C55 C56
C54 C55 C56

Ændringer kan forekomme.
 


E24

E24 med undertavle

E18 med undertavle

E23 med undertavle

E23 med undertavle

E23.1

E23.2

E23                   M37                  M35.1                 M46.1               V23

Se også noget om folier, serigrafisk tryk og udskårne tekster - klik her.
 
 

Vista System - Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave.


Vista System
- Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave - klik her for at se meget mere.
 

Se også det aktuelle udvalg på Online skilteshoppen.

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder


Se mere om emnet på de næste siderSe mere om emnet på de næste sider

Kontakt os på telefon +45 64713608* eller e-mail:
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

Se mere på facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu
 

299_14 / 454
www.5610.eu

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden